Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
pobierz gta 5 - Blogs - A3TÜRKİYE

DavidHassell

pobierz gta 5

Rate this Entry
Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy. Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ ola_ i zosta_ skre_lona na samym pocz_tku. Jednak_e w razie gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - nie tylko przyj_li bardzo pozytywnie osobi_cie tytu_, dodatkowo gra zdoby_a rzesze fanów na ca_ym _wiecie - zarówno tych m_odych oraz starszych.
Gr_ Minecraft zrobi_o niezale_ne studio Mojang gieta 5 AB. Zabawa polega na wcieleniu si_ w posta_ kwadratowego bohatera którego zadaniem wydaje si_ zbieranie kwadratowych materia_ów, za_ nast_pnie wykonywanie z nich wszelkiego rodzaju rzeczy natomiast prze_yciu nocy
Minecraft jest tak naprawd_ jedn_ wielk_ plansz_, która jest generowana w niesko_czono__. Nie ma tutaj sekundzie w którym gracz doszed_by na koniec mapy i musia_by zawróci_ - w Minecraftcie czego_ takiego nie jest dozwolone. Gracz zawsze rozpoczyna w innym miejscu - nie zdarza si_ aby zacz__ gr_ od czasu pocz_tku dwa razy w tym samym miejscu. Za bardzo ka_dym razem startuje si_ w innej lokacji - mog_ by_ to kotliny, góry, lasy, pustynie ewentualnie pla_e. Podczas eksploracji generowanego _wiata gracz b_dzie proszek za zadanie zbiera_ wszystkie materia_y jakie przydadz_ mu si_ podczas dalszej potyczki. Z pozyskanych surowców gracze mog_ tworzy_ narz_dzia, amunicja, inne materia_y przydatne w dalszej rozgrywce. _wiat wymieniony w Minecraftcie stworzony odprawi_ z bloków - iks ma inne w_a_ciwo_ci natomiast cechy oraz nadaje si_ do zupe_nie innych ró_nych rzeczy - a co najwa_niejsze ka_dy da si_ zgromadzi_ albo r_cznie albo obok pomocy odpowiednich narz_dzi.
Wype_nia posiada dwa tryby okazji - najprostszym z nich jest oczywi_cie tryb bardzo dobry w którym gracze maj_ mo_liwo__ _ycia w _wiecie bez przeszkód i tworzy_ wymarzone przy u_yciu siebie budowle. Kolejnym elementem jest tryb Survival - ju_ sama nazwa przejawia na poziom trudno_ci - gracz b_dzie mia_ sposobno__ zmierzenia si_ z trudno_ciami takimi jak chocia_by wiara tylko w dzie_. W ci_gu nocy na powierzchni_ wychodz_ potwory - ich g_ównym zagadnieniem jest pozbawienie _ycia naszego bohatera. Odpowiednie przygotowanie si_ gracza uchroni_ go b_dzie przed zagro_eniami z ciemni. Odpowiednie przedmioty - takie jak przygotowane dary nieba, utensylia, bro_, pancerz natomiast schron przydadz_ si_ ka_dej osobie graczowi. twórcy gry zadbali chocia_ tak_e o modus multiplayer. Dzi_ki niemu potencjalne widnieje stworzenie ca_kiem ciekawych po__cze_ z innymi graczami. Na skutek trybowi multi gracze mog_ spotkania si_na 1 serwerze w kilka ewentualnie kilkadziesi_t graczy - komplet jest zale_ny od serwera na który postawiona jest rozrywka. Z tego powodu mo_liwe jest p_odzenie ró_nych elementów rozgrywki. W najwi_kszym stopniu kultowym jest oczywi_cie podej_cie w którym gracze mog_ budowania i walki spo_ród potworami. Dzi_ki mnogo_ci graczy niewykluczone jest szybsze a wi_kszej _cis_o_ci budowanie - tak jak asekuracja przed potworami istnieje bez liku skuteczniejsza. Pro_ciej gdy_ gromadzi_ surowce w mnóstwo a broni_ si_ poniek_d w dwie osoby poprzednio potworami.

Comments